Для кожного проекту фахівцями Центру підбирається найбільш оптимальний метод дослідження, розробляється вибірка і визначається географія проведення дослідження. Залежно від цілей і завдань проекту, співробітниками компанії широко застосовуються як якісні, так і кількісні методи.

Кількісні
 • Персональні інтерв’ю (face to face)
 • Телефонні інтерв’ю
Якісні
 • Фокус-групи
 • Глибинні індивідуальні інтерв’ю
 • Експертні опити
 • Психологічні проективні методики

Кількісні методи досліджень:

Об’єм вибіркової сукупності в проведених компанією дослідженнях варіюється залежно від цілей і завдань дослідницького проекту. Для соціально-політичних досліджень ми працюємо з квотною багатоступінчастою вибірковою сукупністю. Проте, за бажанням клієнта для опитування може бути використаний і ймовірнісний метод побудови вибіркової сукупності.

Кількісні дослідження призначені для вивчення об’єктивних, кількісно вимірюваних характеристик поведінки людей. Характерними особливостями таких досліджень є: чітко визначені формат збираних даних і джерела їх отримання, обробка зібраних даних здійснюється за допомогою впорядкованих процедур, в основному кількісних за своєю природою.

Перевага цього методу полягає, перш за все, в практично необмеженій сфері його можливого застосування. Так, цей метод дозволяє отримати дані не лише про поточну поведінку об’єкту, але і про його поведінку у минулому і намірах в майбутньому.

При проведенні кількісних досліджень, центр здійснює наступні основні етапи роботи з клієнтом:
 • Виходячи із завдань, що стоять перед клієнтом, ми вибираємо найбільш ефективний метод, а також розробляємо комплексні методи досліджень по найбільш вигідних для клієнта цінах.
 • Клієнтові представляється пропозиція з докладним планом дослідження, вказівкою термінів проведення дослідження і описом всіх інструментів, включаючи анкету.
 • Опитування проводиться досвідченими інтерв’юєрами, які пройшли навчання  по розробленій методиці
 • 15% анкет перевіряються шляхом повторних відвідин або телефонного обзвону респондентів.
 • Наші співробітники проводять введення і обробку даних. Після математичного і статистичного аналізу дані можуть бути надані клієнтові у вигляді таблиць до написання остаточного аналітичного звіту.
 • Проводиться остаточний аналіз отриманих даних відповідно до завдань дослідження. Клієнтові надається письмово аналітичний звіт, що включає розгорнений опис отриманих даних, їх докладний аналіз, основні результати дослідження, висновки і рекомендації, опис методики дослідження, а також таблиці, графіки і інше.
 • За бажанням клієнта звіт може бути наданий у вигляді презентації, що відображає основні результати дослідження.

Якісні методи досліджень: Фокус-група
Фокус-група є дискусією певної групи людей, із залученням професійного модератора, що направляє дискусію в необхідне русло. Дискусія проводиться модератором за заздалегідь розробленим сценарієм.

Зазвичай роботу групи фіксують за допомогою аудіо- та відео-технічних засобів, а її результати можуть з’явитися підставою для проведення кількісних досліджень.

Оптимальна кількість учасників фокус-групи коливається від 8 до 12 чоловік. При меншому числі учасників не створюється необхідна динаміка для продуктивної роботи групи, і ведучому доводиться прикладати масу зусиль для активізації роботи групи. При чисельності групи, що перевищує 12 чоловік, важко зав’язати продуктивні дискусії, група може розбитися на підгрупи, в яких можуть вестися розмови на відвернуті теми, а в самій дискусії беруть участь лише декілька чоловік.

Що стосується складу групи, то рекомендується її формувати, виходячи з принципу гомогенності складу її учасників (за віком, видом діяльності і тому подібне). В цьому випадку, вважається, створюються кращі умови для розкутої дискусії.

Вибір учасників групи перш за все визначається цілями дослідження, що проводиться.

До головних переваг фокус-групи слід віднести наступні:

1. Можливість відкрито і вільно викладати свою думку, генерувати свіжі ідеї, особливо якщо при проведенні дискусії використовується метод мозкової атаки.

2. Можливість для замовника брати участь у формуванні цілей і завдань дискусії, спостерігати за роботою групи, що викликає досить високу довіру до результатів її роботи. Ці результати замовник інколи починає використовувати в практичній роботі ще до отримання офіційного звіту.

3. Різноманітність направлень використання даного методу.

4. Можливість вивчати респондентів, які у формальніших, структурованих ситуаціях не піддаються вивченню, не бажаючи, наприклад, брати участь в анкетуванні.

Глибинне інтерв’ю

Глибинне інтерв’ю полягає в послідовному заданні кваліфікованим інтерв’юєром респонденту групи зондуючих питань, в цілях розуміння, чому він поводиться певним чином або що він думає про певну проблему. Респонденту задаються питання по досліджуваній темі, на які він відповідає в довільній формі. При цьому інтерв’юєр ставить питання типа: \”Чому ви відповіли таким чином?\”, \”Чи можете обгрунтувати вашу точку зору\, “Чи можете привести якісь спеціальні аргументи?\”. Відповіді на подібні питання допомагають інтерв’юєрові краще зрозуміти хід думок респондента.

При проведенні якісних досліджень, ІК здійснює наступні основні етапи роботи з клієнтом:
 • Разом з клієнтом визначається цільова група і найбільш ефективні методи дослідження.
 • Клієнтові надається пропозиція з описом методики і термінів досліджень, узгоджується анкета для глибинного інтерв’ю або сценарій для групової дискусії.
 • Нашими співробітниками проводиться рекрутинг учасників фокус-груп відповідно до заданих критеріїв, призначаються зустрічі для проведення глибинних і експертних інтерв’ю.
 • При проведенні якісних досліджень проводиться аудіо- і/або відеозапис, який може бути наданий клієнтові по його запиту.
 • Клієнт має можливість спостерігати фокус-групу або інтерв’ю із спеціальної кімнати.
 • Після аналізу отриманих даних клієнтові надається остаточний письмовий звіт на мові, зручній для клієнта, розгорнений аналіз отриманих даних, що включає, основні результати дослідження, висновки і рекомендації, опис методики.
 • Також можуть бути надані письмові стенограми інтерв’ю і групових дискусій на мові, зручній для клієнта.
 • За бажанням клієнта дослідження завершується презентацією на мові, зручній для клієнта.